Actievoorwaarden

KPN – Kennis Quiz sept 2012

 1. Algemeen
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de KPN Kennis Quiz sept 2012 actie (verder te noemen: “de actie”) van KPN B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan het Maanplein 55, 2516 CK, Den Haag (verder te noemen: KPN”).
  • Deze actie heeft als doel om door middel van een zogenaamd klein promotioneel kansspel een prijs weg te geven onder de deelnemers ter bevordering van het verkrijgen van NAW gegevens, telefoonnummer en emailadres teneinde een actieaanbod van KPN te kunnen doen.
 2. Deelname
  • Deelname is mogelijk in de actieperiode, die loopt van 23 sept tot en met 31 december 2012.
  • Deelname aan de actie staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder met een vaste woonplaats in Nederland, met uitzondering van de hierna onder punt 5 te noemen personen.
  • Van deelname aan de actie zijn uitgesloten de medewerkers van KPN alsmede iedereen die op enigerlei wijze (direct danwel indirect) in organisatorische of uitvoerende zin bij de actie is betrokken.
  • Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen. Per deelnemer kan slechts één prijs worden gewonnen.
  • Alleen deelnemers die hun volledige en juiste contactgegevens hebben ingevuld en hebben aangegeven dat KPN hen mag benaderen met een interessant actieaanbod komen in aanmerking voor een prijs.
  • Voor deelname aan de actie zijn geen kosten verschuldigd, anders dan eventuele communicatiekosten voor het gebruik van internet (afhankelijk van de internet aanbieder van de deelnemer)
 3. Speelwijze
  • Deelnemers kunnen in de actieperiode via de KPN Quiz hun NAW gegevens, telefoonnummer en emailadres achterlaten en toestemming geven dat KPN hen mag benaderen met een actieaanbod deelnemen aan de Verloting van de TV.
  • Na afloop van de actieperiode zal door de notaris, Jaap H.M. Grijmans, Grijmans Dierkxsens Notariaat te ‘s-Gravenhage] door middel van loting een winnaar worden bepaald.
 4. De prijzen en de uitkering daarvan
  • De prijs is een LED TV twv 500 Euro (winkelwaarde, incl. BTW].
  • Naast de hoofdprijs is er geen andere prijs.
  • De winnaar ontvangt eind januari een telefonische bevestiging van de gewonnen prijs.
  • Aan de publicatie van de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Er geldt voor een door de deelnemer geweigerde prijs geen vervangingswaarde of uitkering in geld. Bij weigering van de prijs door de deelnemer vervalt deze aan KPN.
  • Voor zover van toepassing en waar nodig draagt KPN zorg voor eventueel te betalen kansspelbelasting.
 5. Privacy
  • De door de deelnemer in het kader van de actie verstrekte (persoons)gegevens zullen door KPN uitsluitend worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de actie.
  • Aan deze actie kunnen tevens reclame activiteiten in diverse vormen zijn verbonden. Indien een deelnemer hierin niet wenst te participeren, dient hij/zij dit direct door te geven aan KPN. Enige publicatie van de prijsuitreiking geschiedt in overleg met de betreffende deelnemers. Indien zij meewerken aan enige vorm van publiciteit, dan zal, rekening houdend met hun wensen, hun privacy worden gewaarborgd.
 6. Klachten
  • Eventuele klachten over al dan niet toegekende prijzen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na het bekend worden van de winnaar schriftelijk bij KPN te worden ingediend, bij gebreke waarvan de klacht niet ontvankelijk is en de rechten van de deelnemer vervallen.
  • Deelnemers die een klacht hebben ingediend ontvangen binnen 2 weken een bevestiging van de ontvangst van de klacht en uiterlijk binnen 6 weken na het indienen van hun klacht een schriftelijke reactie.
  • KPN correspondeert over de actie uitsluitend schriftelijk via het eerder genoemde adres.
 7. Aansprakelijkheid
  • KPN en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade van de deelnemer in het kader van de actie.
  • KPN stelt de prijzen ter beschikking in de toestand waarin deze zich op het moment van uitreiking bevinden. KPN verleent geen garanties en is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (waaronder begrepen verlies van de prijs en schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).
  • In gevallen van fraude of andere onregelmatigheden die door de aanbieder in het kader van deze actie worden vastgesteld, zal de deelnemer direct worden uitgesloten van verdere deelname en zal niet tot uitkering van de prijs worden overgegaan, of wordt de prijs teruggevorderd, en wordt eventuele schade verhaald.
 8. Slotbepalingen
  • KPN heeft het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd via www.kpn.com/actievoorwaarden
  • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer in te stemmen met deze actievoorwaarden.
  • Deze actie voldoet aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen (dd. 21 augustus 2006).